Wprowadzenie
Niniejsze warunki użytkowania regulują korzystanie z tej witryny. Korzystając z tej witryny, akceptujesz niniejsze Warunki użytkowania w całości. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania lub dowolną częścią niniejszych warunków użytkowania, nie możesz korzystać z tej witryny.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając z tej witryny i wyrażając zgodę na niniejsze Warunki użytkowania, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie przez freyara.com zgodnie z warunkami Polityki prywatności freyara.com.

Licencja na korzystanie ze strony internetowej
O ile nie zaznaczono inaczej, freyara.com i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do witryny i materiałów na stronie. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Możesz przeglądać, pobierać (wyłącznie w celu buforowania) i drukować strony, instrukcje obsługi lub inne informacje o produkcie ze strony internetowej na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych Warunków użytkowania.

Nie wolno Ci:
Opublikuj ponownie materiały z tej witryny (w tym ponownie opublikuj na innej stronie), sprzedaj, wynajmij lub podlicencjonuj materiały ze strony

Pokaż publicznie dowolny materiał ze strony internetowej

Powielanie, powielanie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie materiałów na tej stronie w celach komercyjnych

Edytuj lub w inny sposób modyfikuj dowolny materiał na stronie

Rozpowszechniaj materiały z tej witryny, z wyjątkiem treści specjalnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji

Dopuszczalne użycie
Nie wolno korzystać z tej witryny w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie strony lub utratę dostępności lub dostępności strony internetowej, ani w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy cel lub działanie.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się (lub są z nią powiązane), programów szpiegujących, wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, programów rejestrujących naciśnięcia klawiszy, rootkit lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań w zakresie gromadzenia danych (w tym bez ograniczeń gromadzenia danych, eksploracji danych, wydobywania danych i gromadzenia danych) na tej stronie internetowej lub w związku z nią bez wyraźnej pisemnej zgody freyara.com.

Nie wolno używać tej witryny do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych.

Nie możesz korzystać z tej strony w celach związanych z marketingiem bez wyraźnej pisemnej zgody freyara.com.

Treści użytkownika
W niniejszych Warunkach użytkowania „treść użytkownika” oznacza materiał (w tym między innymi tekst, obrazy, materiał audio, materiał wideo i materiał audiowizualny), który przesyłasz na tę stronę internetową, w dowolnym celu.

Udzielasz freyara.com światowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję treści użytkownika w jakichkolwiek istniejących lub przyszłych mediach. Przyznajesz także freyara.com prawo do sublicencjonowania tych praw oraz prawo do wniesienia skargi o naruszenie tych praw.

Treści użytkownika nie mogą być nielegalne ani niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich i nie mogą być podstawą do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko tobie lub freyara.com lub stronie trzeciej (w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem) .

Nie wolno przesyłać żadnych treści użytkownika na stronę internetową, która była lub była przedmiotem jakichkolwiek zagrożonych lub faktycznych postępowań sądowych lub innych podobnych skarg.

freyara.com zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania wszelkich materiałów przesłanych do tej witryny lub przechowywanych na serwerach freyara.com, hostowanych lub publikowanych na tej stronie.

Niezależnie od praw freyara.com wynikających z niniejszych Warunków użytkowania w odniesieniu do treści użytkownika, freyara.com nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłania takich treści lub publikowania takich treści na tej stronie.

Brak gwarancji
Ta strona internetowa jest udostępniana „w stanie, w jakim się znajduje”, bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych. freyara.com nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej ani informacji i materiałów zawartych na tej stronie internetowej.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego akapitu freyara.com nie gwarantuje, że:
Ta strona będzie stale dostępna lub w ogóle dostępna.
Informacje na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne lub niewprowadzające w błąd.

Nic na tej stronie nie stanowi ani nie powinno stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek kwestią prawną, finansową lub medyczną, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.

 

granice odpowiedzialnosci
freyara.com nie ponosi wobec ciebie odpowiedzialności (niezależnie od tego, czy jest to zgodne z prawem kontaktu, prawem deliktowym lub w inny sposób) w związku z treścią, korzystaniem lub w inny sposób w związku z tą witryną:
W zakresie, w jakim strona internetowa jest udostępniana bezpłatnie, w przypadku jakichkolwiek bezpośrednich strat
Za wszelkie straty pośrednie, specjalne lub wynikowe
Wszelkie straty biznesowe, utrata dochodów, dochodów, zysków lub przewidywanych oszczędności, utrata kontraktów lub relacji biznesowych, utrata reputacji lub wartości firmy, utrata lub uszkodzenie informacji lub danych.

Te ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie, nawet jeśli freyara.com została wyraźnie poinformowana o potencjalnej stracie.

Wyjątki
Żadne zastrzeżenie w tej witrynie nie wyłącza ani nie ogranicza żadnej gwarancji wynikającej z prawa, że ​​wykluczenie lub ograniczenie niezgodne z prawem byłoby niezgodne z prawem, a żadne postanowienie w tej wyłączeniu nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności freyara.com w odniesieniu do:
Śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem freyara.com
Oszustwo lub fałszywe wprowadzenie w błąd ze strony freyara.com
Kwestie, które freyara.com byłoby nielegalne lub niezgodne z prawem, aby wykluczyć lub ograniczyć, lub spróbować lub rzekomo wykluczyć lub ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Rozsądność
Korzystając z tej strony, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności są uzasadnione.

Jeśli uważasz, że nie są one uzasadnione, nie możesz korzystać z tej witryny.

Inne imprezy
Użytkownik akceptuje fakt, że jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością freyara.com ma interes w ograniczeniu osobistej odpowiedzialności swoich funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście wobec urzędników lub pracowników freyara.com z tytułu strat poniesionych w związku z witryną.

Bez uszczerbku dla powyższego akapitu, zgadzasz się, że ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności będą chronić urzędników, pracowników, agentów, spółki zależne, następców, cesjonariuszy i podwykonawców freyara.com, jak również freyara.com

Przepisy niewykonalne
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności na stronie internetowej jest lub okaże się niemożliwe do wyegzekwowania na podstawie obowiązującego prawa, nie wpłynie to na wykonalność innych postanowień niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności na stronie.

Odszkodowanie
Niniejszym zabezpieczasz freyara.com i zobowiązujesz się do ochrony freyara.com przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi koszty prawne i wszelkie kwoty zapłacone przez freyara.com na rzecz osoby trzeciej w celu rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu za radą doradców prawnych freyara.com) poniesionych lub poniesionych przez freyara.com w wyniku naruszenia przez ciebie któregokolwiek postanowienia niniejszych warunków użytkowania lub w wyniku roszczenia, które naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania .

Naruszenia
Bez uszczerbku dla innych praw freyara.com wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki użytkowania, freyara.com może podjąć działania, które freyara.com uzna za właściwe, aby poradzić sobie z naruszeniem, w tym zawiesić dostęp do strona internetowa, zakaz dostępu do strony internetowej, blokowanie dostępu do strony komputerom używającym adresu IP, kontaktowanie się z dostawcą usług internetowych z prośbą o zablokowanie dostępu do strony i / lub wszczęcie postępowania sądowego przeciwko tobie.

Zadanie
freyara.com może przenosić, zlecać podwykonawstwo lub w inny sposób postępować z prawami i / lub zobowiązaniami freyara.com wynikającymi z niniejszych Warunków użytkowania bez powiadamiania użytkownika lub uzyskiwania jego zgody. Nie możesz przenosić, zlecać podwykonawstwa ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i / lub zobowiązaniami wynikającymi z niniejszych warunków użytkowania.

Rozdzielność
Jeżeli którykolwiek z sądów lub innego właściwego organu uzna postanowienie niniejszych warunków użytkowania za niezgodne z prawem i / lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą obowiązywać. Jeżeli jakiekolwiek niezgodne z prawem i / lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby jego część została usunięta, część ta zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie obowiązywać.

Całość porozumienia
Niniejsze Warunki użytkowania, wraz z Polityką prywatności freyara.com, stanowią całą umowę między tobą a freyara.com w związku z korzystaniem z tej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej witryny.

Zmiany w naszych warunkach użytkowania
Jeśli zdecydujemy się zmienić nasze Warunki użytkowania, zaktualizujemy datę modyfikacji warunków użytkowania poniżej.

Skontaktuj się z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem service@freyara.com

You have successfully subscribed!
This email has been registered